Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/11/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 259/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 强大 1000B H2165yo B NZ G SHB, TT, XNB47 594 安保罗 奥哈拉 1 1:01.66PWITH B/XNB/TT
by PINS (AUS) - DISNEYLAND (NZ)
2 胜券在握 BLINK K1983yo B NZ G SHB, TT 632 高丽雅 王坤耀 22 1/41:02.03PWITH B/TT
by MAKFI (GB) - OUR KISMET (NZ)
6 旗开得胜 PRAC C3126yo B NZ M SHTT39 576 SEOW POH HUI 霍卡 311:02.19
by ALAMOSA (NZ) - FALANIELLA (NZ)
5 永远向前 PRAC C2166yo B NZ G SH 25 595 赛富汀 邱炳安 4NS1:02.20
by POUR MOI (IRE) - KEY OF FUTURE (GB)
1 吉祥物 1000B H4595yo B AUS G SHTT, XNB57 551 哈金 霍卡 511:02.35PWITH XNB/TT
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - LOVE WINGS (USA)
3 女老板 1000B H1044yo CH NZ M SH 33 613 再基 陈瀠旺 61/21:02.43PNIL
by CAPTAIN RIO (GB) - LA BELLA ROUGE (NZ)
黑驹战士 PRAC K54yo BR NZ G SH 31 7 雷马克 陈泳志
by PER INCANTO (USA) - BARRELFIFTYONE (NZ)