Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/09/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 218/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 海水龙 PRAC H4174yo B AUS G SHB58 604 高德发 林炜恩 1 1:00.25
by STREET BOSS (USA) - GEORGIAN QUEEN (AUS)
7 拼多胜 PRAC K2174yo B AUS G SHSB, XNB59 697 杜奕 李卡都 23/41:00.36
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MELPOMENE (AUS)
6 黄金岁月 PRAC H1444yo B NZ G SHTT59 676 倪塑鹏 克莱门 331:00.87
by JIMMY CHOUX (NZ) - STARGURU (NZ)
1 巨亨 PRAC C1476yo B/BR NZ G SH 64 601 汤普新 李卡都 41/21:00.92
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
3 货真价实 PRAC H1574yo B NZ G SH 64 673 罗达 布隆 52 3/41:01.38
by ALL TOO HARD (AUS) - LYCHEE (AUS)
2 土地战士 PRAC C3935yo B AUS G SHB, TT51 622 B伍活 杨克荣 62 3/41:01.84
by YOUR SONG (AUS) - CATHIE'S LANE (AUS)
林家旅行 PRAC H4714yo B AUS G SH 46 5 瑞尔士
by TRADE FAIR (GB) - MOONSTRUMMER (NZ)