Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 065/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 雄猫 ORT K493yo CH NZ G SHXNB 50.5633 倪塑鹏 菲特文 1 1:01.48PWITH XNB
by WANDJINA (AUS) - OAK PARK (AUS)
6 战斗荣耀 ORT K1713yo B NZ G SH 50.5636 高丽雅 必拿 2HD1:01.51PNIL
by TAVISTOCK (NZ) - HASTA LA BRAHMA (NZ)
3 特拉华 ORT H5863yo CH AUS G SHB 50.5654 莫丹尼 菲特文 35 1/41:02.38PWITH B
by SHOOTING TO WIN (AUS) - IBERIAN MISS (AUS)
4 贵大哥 ORT K1923yo B AUS G SH 50.5642 哥拉利 尚恩 41 3/41:02.68PNIL
by CHOISIR (AUS) - GORGEOUS MISS (AUS)
1 盖世爸爸 ORT K2044yo B NZ G SH 57.5685 杜奕 尚恩 55 3/41:03.63PNIL
by PINS (AUS) - MISS BLING (NZ)
2 威之威 ORT H5664yo B NZ G SH 57.5661 穆哈诺 许佐扬 DF FDID NOT COMPLETE COURSE
by OCEAN PARK (NZ) - TALLADEGA (NZ)