Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 064/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 林家时机 PRAC H4525yo B AUS G SH 606 古马诺 邱炳安 1 1:01.37
by MAGIC ALBERT (AUS) - SIMPLY DELIGHTFUL (AUS)
7 家品皇朝 PRAC H5953yo BR AUS G SHEM 647 马朗尼 柯清狄 2NS1:01.37
by DISSIDENT (AUS) - FUTURE SAINT (USA)
2 银精灵 ORT K1913yo BR/GR AUS G SH 57671 倪塑鹏 克莱门 35 3/41:02.32PNIL
by WRITTEN TYCOON (AUS) - PARIS RETURN (USA)
3 大风大浪 PRAC H5173yo BR ARG F SH 673 杜奕 李卡都 41/21:02.37
by ORPEN (USA) - STORMY (USA)
5 后会有期 PRAC K1174yo B NZ G SH 705 罗达 布隆 51 3/41:02.66
by SHOCKING (AUS) - ZOE QUIN (NZ)
1 战领 ORT K1703yo B NZ G SH 57622 高丽雅 必拿 63/41:02.80PNIL
by PENTIRE (GB) - CHARMAINE (NZ)
4 步步有 PRAC K13yo B AUS G SH 654 B伍活 郭力维 71 1/41:02.99
by SMART MISSILE (AUS) - MISS JUDGED (NZ)