Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 182/2019 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 明越 PRAC K884yo CH AUS G SH 69 706 杜奕 克莱门 1 1:00.57
by RESET (AUS) - LA NIKITA (AUS)
7 澎湃动力 PRAC H804yo BLK AUS G SH 94 697 倪塑鹏 克莱门 2NS1:00.57
by TURFFONTEIN (AUS) - AELIA CAPITOLINA (NZ)
4 金星 PRAC H3984yo B AUS G SH 65 664 马朗尼 布隆 311:00.76
by REDENTE (AUS) - SHEBANG (AUS)
2 杰突出 PRAC C616yo B NZ G SH 60 592 克希纳 李卡都 44 3/41:01.52
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
3 巴卡拉 PRAC H3285yo CH NZ G SH 60 573 阿密鲁 瑞尔士 531:02.03
by JIMMY CHOUX (NZ) - CISSY BOWEN (NZ)
5 真够力 PRAC E755yo B NZ G SH 65 665 B伍活 郭力维 621:02.38
by THEWAYYOUARE (USA) - BABY GANGSTER (AUS)
8 玉龙勋章 PRAC H1897yo BR AUS G SHB, XNB63 678 贝善利 马定贤 71 1/21:02.64
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - SHATTERS (AUS)
1 莱利湾 PRAC W4707yo B NZ G SH 57 681 包和义 尚恩 81 3/41:02.94
by O'REILLY (NZ) - PINOT GRIS (NZ)