Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/07/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 057/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 亚历山罗 BLINK K1102yo B NZ G SHB 685 杜奕 菲特文 1 1:01.75PWITH B
by RIP VAN WINKLE (IRE) - HONEYMOON (NZ)
1 黄金精神 ORT H5152yo BR ARG G SH 57593 克希纳 李卡都 23/41:01.86PNIL
by ORPEN (USA) - LA LAGUNA VERDE (ARG)
4 勇敢象征 ORT K1192yo B AUS G SH 57681 倪塑鹏 克莱门 33/41:02.00PNIL
by WARHORSE (NZ) - JIVOCHKA (AUS)
3 至高无上 ORT K1772yo B/BR NZ G SH 57692 罗达 布隆 43 3/41:02.62PNIL
by FERLAX (NZ) - PININA (NZ)
6 美丽心灵 1000B K1312yo BR NZ F SHSB, B 596 施志勇 邱炳安 51 1/41:02.83PWITH B/SB
by PINS (AUS) - VALCONIC (AUS)
2 兰博 ORT K302yo BR AUS G SHEM 57624 达瓦拉 L黎根 631:03.32PWITH EM
by ONEMORENOMORE (AUS) - TURA LURA LU (AUS)