Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/07/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 171/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 玉龙快车 1000V H5043yo B NZ G SHXNB53 696 罗达 菲特文 1 1:01.33PWITH XNB
by SHAMEXPRESS (NZ) - WALTZ IN THE PARK (NZ)
2 卡帝马 1000B E4684yo CH USA G NHEM, TT, XNB 642 汤普新 林炜恩 211:01.51PWITH EM/TT/XNB
by DATA LINK (USA) - SIMSATIONAL (USA)
5 圣卢之巅 1000B H1414yo B NZ G SHSB, TT, XNB38 715 杜奕 彼得斯 341:02.15PWITH SB/TT/XNB
by PINS (AUS) - FIZZ (NZ)
4 邪恶侦探 STALL E4074yo B AUS G SH 37 674 沙霖 郭力维 43/41:02.29PNIL
by CHOISIR (AUS) - SUPER BLUE (AUS)
1 克拉财富 1000B E4423yo B AUS G SHEM 611 塞赫尔 陈加顺 53 3/41:02.92PWITH EM
by WICKED STYLE (USA) - RISQUE (AUS)
3 哈丽美 STALL H2904yo B NZ M SH 33 3 扎华礼 霍卡 FREFUSED TO JUMP; TOOK NO PART
by SAVABEEL (AUS) - AS PROMISED (AUS)