Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 051/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 元帅力量 ORT K992yo CH NZ G SH 49.5656 麦伟利 李卡都 1 1:00.93PNIL
by SWEET ORANGE (USA) - SCARLET RUNNER (NZ)
8 水火箭 ORT H5162yo BR ARG G SHSB 49.5581 安保罗 李卡都 2SHD1:00.95PWITH SB
by ORPEN (USA) - WATER SIDE (ARG)
6 神的礼物 ORT K912yo B NZ G SHB 49.5588 沙菲益 D罗瑾 31 3/41:01.22PWITH B
by HARADASUN (AUS) - CRIQUETTE (NZ)
4 钻石矿 ORT K292yo BR AUS G SH 49.5685 包和义 L黎根 4HD1:01.24PNIL
by GINGERBREAD MAN (AUS) - CONVICTIONS (AUS)
7 拼搏 ORT K432yo CH NZ G SHB 49.5677 阿斯兰 D罗瑾 51/21:01.31PWITH B
by EL ROCA (AUS) - LOLA BEETLE (AUS)
3 卡彭 ORT K412yo B NZ G SH 49.5683 罗达 布隆 651:02.11PNIL
by IFFRAAJ (GB) - NIKEY DAVONE (NZ)
2 谦谦君子 ORT H5233yo CH AUS F SHXNB 55.5702 杜奕 赛米 75 1/41:02.97PWITH XNB
by GOLDEN ARCHER (AUS) - PARIS 'N' RIO (AUS)
1 程咬金 ORT H5283yo GR AUS G SH 57584 赛富汀 奥哈拉 83 3/41:03.60PNIL
by PITLECO (AUS) - DANCING FEET (AUS)