Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 046/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 黄金小子 ORT K853yo B/BR NZ G SH 57647 陈志城 林炜恩 1 1:00.27PNIL
by PER INCANTO (USA) - JUST CASUAL (NZ)
2 布拉格 ORT K502yo B NZ G SHXNB 49.5646 汤普新 彼得斯 251:01.10PXNB
by SWEET ORANGE (USA) - MISS ANNALIESE (NZ)
3 破晓者 ORT H5462yo B AUS G SH 49.5674 阿斯兰 D罗瑾 3SHD1:01.11PNIL
by DAWN APPROACH (IRE) - SCHMARTNESS (AUS)
5 黄金海岸 ORT K322yo GR AUS G SH 49.5603 施志勇 林炜恩 411:01.26PNIL
by ZEBEDEE (GB) - RED JESTERESS (AUS)
7 美乐 ORT K1462yo B NZ F SH 48622 莫丹尼 彼得斯 55 3/41:02.20PNIL
by ROCK 'N' POP (AUS) - RUBY ROUGE (NZ)
4 辉煌胜利 BLINK, ORT H5442yo CH AUS G SHB 49.5585 沙菲益 D罗瑾 61 3/41:02.50PB
by OLYMPIC GLORY (IRE) - GLAMOUR STOCK (JPN)
6 天机 ORT K22yo B NZ G SHEM 49.5651 B伍活 郭力维 73 1/21:03.06PEM
by ROC DE CAMBES (NZ) - EN GARDE (NZ)