Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/05/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 131/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 圣十字 PRAC H2944yo B/BR NZ G SHTT, XNB74 621 扎华礼 霍卡 1 1:01.04
by SAVABEEL (AUS) - CROIX DU SUD (NZ)
2 奥古斯诺 PRAC E1084yo B AUS G SH 79 532 陆庚德 菲特文 22 1/41:01.43
by HARD SPUN (USA) - LADY OF LETTERS (AUS)
7 好来厉王 PRAC E4034yo B NZ G SH 73 627 祖利曼 邱炳安 3SHD1:01.45
by O'REILLY (NZ) - THE SPEAKER (NZ)
4 彼此彼此 PRAC K745yo BL/BR AUS G SHEM82 704 罗达 布隆 41/21:01.55
by SO YOU THINK (NZ) - MODONNA (AUS)
3 纵横大地 PRAC E5918yo B/BR USA G NHEM, TT113 663 倪塑鹏 菲特文 5NK1:01.60
by MIZZEN MAST (USA) - STORM DOVE (USA)
8 我可以 PRAC E4284yo BR NZ G SH 66 558 阿密鲁 瑞尔士 62 1/21:02.01
by PER INCANTO (USA) - MAGIC DAZE (NZ)
5 红点崛起 PRAC W4366yo B AUS G SH 65 705 杜奕 赛米 751:02.82
by NADEEM (AUS) - LADY NIKOLAY (AUS)
汤姆先生 PRAC C1315yo B AUS G SH 63 6 励海扎 许佐扬
by DYLAN THOMAS (IRE) - JOIE DE LAGO (AUS)