Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/05/2019
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC : 116/2019 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 宏业远图 PRAC E1524yo B AUS G SH 51 645 陈志城 马定贤 1 1:01.33
by MASTER OF DESIGN (AUS) - MISMANCH (AUS)
2 银天 PRAC C3535yo B IRE G NHB52 612 赛富汀 陈泳志 23 1/41:01.85
by FROZEN POWER (IRE) - MERRY MOON (IRE)
6 包青天 PRAC E4914yo B NZ G SH 51 566 阿密鲁 瑞尔士 3NS1:01.86
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
7 海格特 PRAC K93yo B/BR NZ G SH 697 罗达 陈加顺 41 1/21:02.11
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - PRINCESS CAGA (NZ)
1 资金雄厚 PRAC H1914yo BLK AUS G SHB52 621 汤普新 瑞尔士 5HD1:02.14
by YOUR SONG (AUS) - TRADING HALT (AUS)
玉龙快车 PRAC H5043yo B NZ G SH 55 3 包和义 菲特文
by SHAMEXPRESS (NZ) - WALTZ IN THE PARK (NZ)
得利 PRAC H4753yo B NZ G SH 57 4 薄奇能 邱炳安
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)