Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 101/2019 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 刻骨铭心 PRAC E1885yo B NZ G SH 626 莫丹尼 瑞尔士 1 1:02.36
by JIMMY CHOUX (NZ) - DOMINATRIX (AUS)
4 超级玫瑰 PRAC H413yo BR NZ F SHB 604 施志勇 奥哈拉 211:02.52
by NADEEM (AUS) - LADY BERETTA (NZ)
7 风神 PRAC W4795yo BR NZ G SH 26 627 高德发 柯清狄 32 1/41:02.91
by ALAMOSA (NZ) - BLONDINI (NZ)
1 头佳靓 PRAC E3875yo B/BR NZ G SHTT 691 罗达 布隆 4NS1:02.91
by BATTLE PAINT (USA) - MISS PIROUETTE (NZ)
2 雪儿 PRAC H4723yo B/BR NZ F SHB, TT 612 汤普新 D罗瑾 54 3/41:03.68
by SHOWCASING (GB) - LITTLE RILEY (NZ)
3 永胜 PRAC H2363yo BR NZ G SHTT 703 穆哈诺 D罗瑾 61 1/21:03.93
by EKRAAR (USA) - ROCKANDREADY (NZ)
5 阿比尔 PRAC E5824yo BR NZ G SHTT, XNB 595 黎多安 霍卡 71/21:04.01
by O'REILLY (NZ) - NERAAN (AUS)