Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 101/2019 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 得利 PRAC H4753yo B NZ G SHB58 715 穆哈诺 邱炳安 1 1:02.87
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
2 金英 NR K133yo B NZ G SH 55 682 包和义 尚恩 22 1/21:03.28PNIL
by PER INCANTO (USA) - MAYFAIR (NZ)
7 军事主席 PRAC E4274yo CH AUS G SH 51 617 汤普新 瑞尔士 31/21:03.34
by TIME THIEF (AUS) - RED RHONDA (AUS)
3 驾到 PRAC H1173yo CH NZ G SH 56 643 薄奇能 赛米 4NK1:03.38
by JIMMY CHOUX (NZ) - LIONSTAR (NZ)
4 我的朋友 PRAC H494yo B AUS G SHB56 604 祖利曼 邱炳安 55 1/21:04.29
by MINT LANE (USA) - CARPE JUGULUM (AUS)
1 金属宝贝 1000B H1344yo B AUS G SHB52 631 B伍活 杨克荣 62 1/21:04.71PWITH B
by ROTHESAY (AUS) - TOOTSIE ZYNSKY (AUS)
世纪之钻 PRAC H2054yo B USA G NH 64 6 罗达 布隆
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)