Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 092/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 卫星经典 PRAC E2735yo B NZ G SHB, TT43 628 施志勇 奥哈拉 1 1:02.28
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
1 值得 BLINK H5143yo CH ARG G SHB 621 祖格拉 李卡都 21/21:02.33PWITH B
by PURE PRIZE (USA) - WACHOVIA (ARG)
3 灌篮高手 BLINK H5982yo B AUS G SHB 633 哥拉利 尚恩 31/21:02.43PWITH B
by SPIRIT OF BOOM (AUS) - STYLIZED (AUS)
7 扣杀 PRAC H2953yo B NZ G SH 47 677 倪塑鹏 克莱门 411:02.61
by GUILLOTINE (NZ) - PSALMS (NZ)
4 明腾 NR H5494yo CH IRE G NH 58 574 阿密鲁 瑞尔士 5HD1:02.64PNIL
by EXCELEBRATION (IRE) - SHANGHAI VISIT (IRE)
2 明雅 NR K373yo B AUS F SH 62 682 罗达 布隆 6SHD1:02.66PNIL
by TOORAK TOFF (AUS) - MISS MANCINI (AUS)
6 东方胜 PRAC C2016yo B AUS G SHB41 606 罗民翰 许佐扬 7NS1:02.67FSLOW TO JUMP; 1 STARTING STALL IMPOSED
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
5 目标 STALL C5286yo B USA G NHTT79 625 陈志城 马定贤 8121/41:04.68FWITH TT; FRAC & DISLODGED RIDER
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)