Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 089/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 甲午劲驹 PRAC E645yo B AUS G SHB, TT35 597 黄敬权 陈加顺 1 1:01.17
by RED ELEMENT (AUS) - ROSEBOWL (AUS)
9 有派头 PRAC W2296yo B AUS G SHSB, TT59 549 陆庚德 菲特文 21/21:01.22
by SPINNING WORLD (USA) - COUNTER GIRL (AUS)
5 福来帝王 PRAC H3943yo B AUS G SHXNB65 635 扎华礼 霍卡 311:01.41
by WRITTEN TYCOON (AUS) - BRILLIANT BISC (AUS)
3 故事多 PRAC E5844yo B AUS G SHTT, XNB61 583 菲德斯 霍卡 4NS1:01.41
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MARITIME (AUS)
10 林家改革 PRAC W1747yo B NZ G SHTT58 6010 海理 霍卡 5NK1:01.46
by O'REILLY (NZ) - PRETTY (NZ)
6 奇门遁甲 PRAC H2443yo CH AUS G SHSB65 586 赛鲁 菲特文 63/41:01.57
by STREET BOSS (USA) - RAVEN PROTECTOR (AUS)
8 永胜 PRAC H2363yo BR NZ G SH 628 祖格拉 D罗瑾 71/21:01.64
by EKRAAR (USA) - ROCKANDREADY (NZ)
2 大佬 PRAC E5683yo B AUS G SHTT59 642 莫丹尼 菲特文 8NK1:01.69
by SMART MISSILE (AUS) - COUNTY MAYO (USA)
4 亚洲精神 PRAC C1996yo B AUS G SH 61 604 罗民翰 许佐扬 92 3/41:02.15
by BEL ESPRIT (AUS) - DROP ANCHOR (AUS)
1 好日子 PRAC C4584yo B NZ G SH 62 611 祖利曼 邱炳安 10131:04.31
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)