Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 083/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 来喜 1000V E1304yo CH NZ G SH 59 705 麦伟利 克莱门 1 1:01.19PNIL
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
1 格兰迦蓝 1000V H1464yo B NZ G SHXNB61 681 罗达 陈加顺 23/41:01.33PWITH XNB
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - YEOGOR LASS (NZ)
8 沙漠快车 PRAC E4195yo BR NZ G SHXNB50 558 陈志贤 霍卡 31/21:01.41
by ALAMOSA (NZ) - DANEWHISPER (AUS)
4 太阳星座 1000B, STALL E1185yo B AUS G SHB59 684 励海扎 许佐扬 41/21:01.49PWITH B
by NORTHERN METEOR (AUS) - OPAQUE (AUS)
3 马王 1000V H3724yo GR IRE G NH 53 603 赛鲁 必拿 521:01.81PNIL
by CASAMENTO (IRE) - LA CHITA BONITA (IRE)
2 金属宝贝 1000B H1344yo B AUS G SH 52 632 B伍活 杨克荣 61 1/41:01.99FFAIL VET EXAM; LAME NEAR-FORE
by ROTHESAY (AUS) - TOOTSIE ZYNSKY (AUS)
7 卫星经典 PRAC E2735yo B NZ G SHTT43 607 赛富汀 奥哈拉 72 1/41:02.35
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
6 蛇王 PRAC H764yo B NZ G SHB, TT41 626 祖格拉 奥哈拉 83 1/21:02.93
by NIAGARA (AUS) - BRISHKA (NZ)