Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 008/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 中国制造 PRAC E1125yo B/BR AUS G SHEM64 665 莫丹尼 彼得斯 1 1:01.66
by RED ARROW (AUS) - LASSETOILE (AUS)
6 林家改革 PRAC W1747yo B NZ G SHTT61 656 徐汉堡 霍卡 23/41:01.80
by O'REILLY (NZ) - PRETTY (NZ)
8 太阳星座 PRAC E1185yo B AUS G SHB60 698 励海扎 许佐扬 31/21:01.86
by NORTHERN METEOR (AUS) - OPAQUE (AUS)
3 量子 PRAC H894yo B NZ G SHP60 703 罗达 伯里奇 4HD1:01.88
by O'REILLY (NZ) - HEMEM (AUS)
9 祖鲁战士 PRAC E2204yo B AUS G SH 55 559 阿密鲁 瑞尔士 5HD1:01.90
by SIDEREUS (AUS) - FASHION SISTER (AUS)
2 大间谍 PRAC H2874yo B/BR AUS G SHXNB65 632 扎华礼 霍卡 63 1/41:02.44
by ALL TOO HARD (AUS) - BLACK MINX (NZ)
7 马赫 PRAC H2223yo B AUS G SHTT60 667 薄奇能 伯里奇 7NK1:02.49
by CASINO PRINCE (AUS) - BLACK EYE (AUS)
1 日蚀荣耀 PRAC E2984yo B NZ M SHXNB61 641 汤普新 彼得斯 81 1/41:02.70
by RED GIANT (USA) - CONFERENCIA (AUS)
4 明韵 PRAC H935yo B FR M NH 64 614 沙里扎 克莱门 93 1/41:03.23
by REQUINTO (IRE) - KHANDAAR (IRE)