Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 008/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 精英威力 PRAC E3835yo B GB G NHXNB74 582 扎华礼 霍卡 1 1:00.69
by SAKHEE'S SECRET (GB) - LONDON WELSH (GB)
6 圣龙骑士 PRAC R2588yo B AUS G SHB, TT72 596 祖格拉 奥哈拉 2SHD1:00.70
by SHAFT (AUS) - MARINA BELLE (AUS)
1 灵宝 PRAC H2804yo BR AUS G SH 74 681 罗达 L黎根 31 1/41:00.89
by PATRONIZE (AUS) - GRAND OSCAR (AUS)
7 巴卡拉 PRAC H3284yo CH NZ G SHP61 687 杜奕 瑞尔士 441:01.53
by JIMMY CHOUX (NZ) - CISSY BOWEN (NZ)
5 威威路 PRAC W3897yo BR NZ G SHXNB88 545 陈志贤 霍卡 51/21:01.63
by KEEPER (AUS) - FLYING FLORENCE (NZ)
9 林家爵士 PRAC W3326yo B AUS G SHXNB64 649 徐汉堡 霍卡 6SHD1:01.65
by KAPHERO (AUS) - SOLAMINA (AUS)
4 金牌特工 PRAC E3355yo B NZ G SHTT86 644 菲德斯 霍卡 761:02.62
by DARCI BRAHMA (NZ) - SOCIETY LADY (NZ)
3 一点点 PRAC E1546yo B NZ G SH 77 653 贝善利 马定贤 82 3/41:03.08
by PER INCANTO (USA) - TAP 'N' GAP (NZ)
8 明智 PRAC C4696yo CH IRE G NH 64 608 尤索夫 赛米 9111/41:04.94
by KYLLACHY (GB) - LAURENTINA (GB)