Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/12/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 310/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 再创春秋 1000V C3115yo BR NZ G SH 59 664 B伍活 郭力维 1 1:02.72PNIL
by O'REILLY (NZ) - BARBARA ANN (NZ)
2 玉龙宝贝 NR E4154yo CH IRE M NH 62 612 沙里扎 克莱门 21/21:02.80PNIL
by CHOISIR (AUS) - BLESS YOU (GB)
3 精英圣者 NR H4333yo B/BR USA G NHSB60 693 罗达 布隆 31/21:02.89PWITH SB
by MORE THAN READY (USA) - ST FRANCIS WOOD (USA)
1 玉龙版本 NR H3703yo CH IRE G NHEM63 641 哥拉利 尚恩 4SHD1:02.90PWITH EM
by MAKFI (GB) - BRIDE UNBRIDLED (IRE)
5 金城 PRAC C2725yo B NZ M SHEM67 615 赛鲁 布隆 51/21:03.00
by SUFFICIENT (NZ) - BEAVER (NZ)
6 格拉斯哥 PRAC H2764yo B AUS G SHP61 666 薄奇能 伯里奇 6SHD1:03.02
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - UNSPOKEN CHOICE (AUS)
7 五角形 PRAC W2866yo BR NZ G SH 62 637 塞赫尔 陈加顺 7SHD1:03.03
by EKRAAR (USA) - MOST ALOOF (NZ)