Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/12/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 300/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.6 POLYTRACK)
赛道:6 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 明志 1000B C3475yo B IRE G NH 53 672 励海扎 M尤索 1 1:02.13PNIL
by ACCLAMATION (GB) - BELGIQUE (IRE)
3 我的神奇 STALL H2703yo B NZ C SH 613 黄騋润 陈瀠旺 21/21:02.15PNIL
by THEWAYYOUARE (USA) - BLACKBERRY NIP (NZ)
1 吴小姐 NR H3713yo B GB F NH 5757621 施志勇 奥哈拉 33/41:02.19PNIL
by EQUIANO (FR) - ENROL (GB)