Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 287/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 奥古斯都 PRAC H3964yo B AUS G SHXNB70 573 菲德斯 霍卡 1 1:00.73
by SNITZEL (AUS) - GUSSY GODIVA (NZ)
4 时间之主 PRAC H3954yo B NZ G SHXNB67 634 扎华礼 霍卡 2NS1:00.74
by GUILLOTINE (NZ) - MARY AGNES (AUS)
2 艾萨爵士 PRAC C885yo BR AUS G SH 80 672 罗达 布隆 321:01.06
by DREAM AHEAD (USA) - FATOON (AUS)
6 体育健将 PRAC H3544yo B NZ H SHB, XNB61 656 哥拉利 尚恩 4SHD1:01.07
by TAVISTOCK (NZ) - LIMBEA (NZ)
1 旺得福 PRAC E1115yo B AUS G SHSB97 631 普拉瑟 陈瀠旺 52 1/41:01.45
by MOSSMAN (AUS) - LILLABIDDY (AUS)
7 旺狐星 PRAC E3384yo B/BR NZ G SH 56 717 杜奕 克莱门 66 1/41:02.48
by ALAMOSA (NZ) - CASTELLINA (NZ)
5 军城早秋 PRAC H1073yo B NZ G SH 63 665 沙霖 郭力维 71 3/41:02.75
by ROCK 'N' POP (AUS) - SUMMER DAZE (AUS)