Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 284/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 金火焰 PRAC H1784yo B AUS G SHB63 644 B伍活 杨克荣 1 1:00.76
by MOSSMAN (AUS) - AUTUMNCONCERTO (AUS)
7 伟大肯尼 PRAC W346yo BR AUS G SH 82 597 沃斯特 李卡都 211:00.94
by SHINZIG (AUS) - MYSTERIOUS RANSOM (AUS)
1 燕跃鹄踊 PRAC C4634yo BR NZ M SHXNB63 561 陈志贤 霍卡 33 1/41:01.48
by BURGUNDY (NZ) - ECLECTIC HEIGHTS (NZ)
6 全能皇帝 PRAC R5327yo B SAF G SH 70 616 克希纳 李卡都 421:01.82
by KAHAL (GB) - SWEET VIRGINIA (SAF)
3 龙骑士 PRAC H1677yo B ARG H SHB, TT79 723 穆哈诺 彼得斯 52 1/21:02.23
by OFFLEE WILD (USA) - EXPRESS TIME (ARG)
2 塞尔当 PRAC R6026yo CH AUS G SHTT58 692 纪斯 必拿 61/21:02.31
by DANEWIN (AUS) - FOLIE D'AMOUR (AUS)
5 接好 PRAC C4624yo B/BR NZ G SHEM56 655 普拉瑟 彼得斯 72 3/41:02.78
by FALKIRK (NZ) - CATCH THE DAY (NZ)
8 精明勇者 PRAC E4644yo B GB G NHBP55 658 罗达 M尤索 8281/21:07.49
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - OMMADAWN (IRE)