Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 053/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 礼物 PRAC H3313yo B/BR AUS G SH 666 罗达 彼得斯 1 1:01.69
by DENMAN (AUS) - LUCHA LIBRE (NZ)
5 麒麟尖锋 PRAC H3624yo B NZ G SH 715 穆哈诺 邱炳安 21 3/41:01.97
by HE'S REMARKABLE (NZ) - AOSTA (AUS)
1 雷诺 BLINK, ORT H3034yo B NZ G SHB 611 施志勇 奥哈拉 31/21:02.05FWITH B; FRAC (REARING)
by PINS (AUS) - DUCK FOR COVER (NZ)
4 我的神奇 PRAC H2703yo B NZ C SH 754 MOHD FIRDAUS BIN SANUSI 陈瀠旺 45 3/41:02.98 FRAC (SAT BACK); 1 SST REQ
by THEWAYYOUARE (USA) - BLACKBERRY NIP (NZ)
3 超级玫瑰 PRAC H413yo BR NZ F SHB, TT 653 纪斯 奥哈拉 521:03.31
by NADEEM (AUS) - LADY BERETTA (NZ)
山君 PRAC E5693yo B/BR AUS C SH 2 薄奇能 瑞尔士
by MORE THAN READY (USA) - DREAM AND EXCEL (AUS)