Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 261/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 拉菲洛 PRAC W316yo B AUS G SH 103 604 沃斯特 李卡都 1 1:00.35
by ORATORIO (AUS) - BORN BOLD (AUS)
5 看到了 PRAC E1774yo B/BR NZ G SH 87 665 普拉瑟 菲特文 21 3/41:00.64
by O'REILLY (NZ) - FABULIST (NZ)
6 奥运之歌 PRAC R4968yo CH NZ G SHSB, EM98 646 薄奇能 彼得斯 33/41:00.75
by STARCRAFT (NZ) - FIRE SONG (NZ)
7 千里眼 PRAC H84yo CH ARG G SHTT79 597 祖格拉 李卡都 43 3/41:01.38
by PURE PRIZE (USA) - MISS TESSI (ARG)
8 诺雅先锋 PRAC W1226yo CH NZ G SH 107 698 穆哈诺 陈瀠旺 5SHD1:01.39
by RED GIANT (USA) - LA PANTHERE (NZ)
1 林家团聚 1000V R2557yo B/BR NZ G SHSB, BP85 611 郭炜烘 伯里奇 63 1/21:01.98PWITH BP/SB
by O'REILLY (NZ) - BELLA VALENTINA (NZ)
3 凶神 PRAC W4805yo CH NZ G SH 78 593 赛富汀 郭力维 71 1/41:02.20
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
特利多 PRAC E4245yo B AUS G SH 75 2 雷马克 邱炳安
by DOMESDAY (AUS) - TIN PAN (AUS)