Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 254/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 我赢 PRAC E5193yo B AUS G SHSB, EM47 633 B伍活 莫振麟 1 1:02.52
by CASINO PRINCE (AUS) - BOLOGNAISE (AUS)
2 莱瑞 PRAC E4884yo BR NZ G SH 46 652 纪斯 瑞尔士 21/21:02.57
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - LARRINKA (NZ)
6 宾州 PRAC E4964yo GR/RO USA G NHB50 566 阿密鲁 布隆 3NS1:02.58
by THE FACTOR (USA) - SEEKING LUCK (USA)
8 本能 PRAC W1477yo CH AUS G SH 62 598 赛富汀 马定贤 41 1/41:02.78
by CONATUS (AUS) - OPEN SLATHER (AUS)
4 钦点 PRAC E3493yo GR/RO USA G NHP47 604 郭炜烘 伯里奇 511:02.94
by OLD FASHIONED (USA) - ARTA B TAPPIN (USA)
7 大吉大利 PRAC E4804yo B NZ G SHB56 687 罗达 布隆 61/21:03.00
by TAVISTOCK (NZ) - HALF IRISH (NZ)
9 林家伟大 PRAC H2784yo B AUS G SH 63 669 贝善利 马定贤 71/21:03.09
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - STRAWBERRY FIELD (AUS)
5 史酷比 PRAC H113yo B AUS F SH 50 585 尤索夫 赛米 81/21:03.15
by GINGERBREAD MAN (AUS) - IRISH RUMOUR (AUS)
1 无极 PRAC E1854yo B NZ G SHP43 651 包和义 L黎根 93/41:03.26
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)