Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 044/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 礼物 ORT H3313yo B/BR AUS G SH 52661 纪斯 彼得斯 1 1:01.59PNIL
by DENMAN (AUS) - LUCHA LIBRE (NZ)
2 金不换 BLINK, ORT E4343yo CH IRE G NHB, XNB 56593 高德发 许怡 211:01.76PWITH B/XNB
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - LA QUINTA (IRE)
1 阿斯特拉 ORT H2924yo B/BR NZ G SH 57.5632 扎华礼 霍卡 32 3/41:02.20FFRAC
by SMART MISSILE (AUS) - INDIAN DREAM (IRE)
6 新月 ORT H2243yo B AUS G SHB 52654 普拉瑟 高冈 41 3/41:02.49PWITH B
by EXCELEBRATION (IRE) - BETTER LIFE (AUS)
3 哈丽美 ORT H2904yo B NZ M SH 56647 顾 伟 乐 霍卡 53/41:02.60PNIL
by SAVABEEL (AUS) - AS PROMISED (AUS)
4 少胜多 ORT E3223yo B JPN F NHEM 54.5625 再基 高冈 631:03.10FWITH EM; FRAC
by GOLD ALLURE (JPN) - SHES LIKE RIO (USA)
5 克拉宫殿 ORT H643yo B NZ G SH 52626 阿沙哈 霍卡 73 3/41:03.71PNIL
by MINSTREL COURT (AUS) - ZABBA (NZ)