Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 238/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 摇滚时刻 BP H2845yo B AUS M SHBP66 533 黄俊杰 霍卡 1 1:01.20PWITH BP
by TIME THIEF (AUS) - SIX O'CLOCK ROCK (AUS)
8 林家轰炸 STALL C745yo GR AUS G SHSB61 648 徐汉堡 彼得斯 21/21:01.29PWITH SB
by BEL ESPRIT (AUS) - SPINELLI (AUS)
7 大侠客 BP H2855yo B AUS G SHBP62 617 高丽雅 霍卡 3HD1:01.32PWITH BP
by FASTNET ROCK (AUS) - GYPSY DANCER (NZ)
6 家宝恩 STALL, VET H945yo B IRE G NHEM, B, TT67 666 纪斯 菲特文 441:01.97PWITH B/EM/TT
by FASTNET ROCK (AUS) - PHILLIPPA (IRE)
4 北方骑士 1000B C597yo B NZ G SHB54 644 顾 伟 乐 霍卡 51 1/21:02.21PWITH B
by SIR PERCY (GB) - PESKY (NZ)
2 太阳猛龙 NR E3544yo BR IRE G NHB60 642 励海扎 许佐扬 67 3/41:03.49PWITH B
by DARK ANGEL (IRE) - KARLIYSHA (IRE)
1 勇敢之心 BP H2934yo B AUS G SHBP55 611 扎华礼 霍卡 7HD1:03.51PWITH BP
by FASTNET ROCK (AUS) - MYRRH (NZ)
至愛 1000B E4144yo B NZ G SH 61 5 哥拉利 尚恩
by O'REILLY (NZ) - ALWAYS SPECIAL (NZ)