Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 218/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 大间谍 NR H2874yo B/BR AUS G SH 60 635 杜奕 霍卡 1 1:01.15PNIL
by ALL TOO HARD (AUS) - BLACK MINX (NZ)
2 街头智慧 BLINK H63yo BR ARG G SHSR, SB, B55 582 沃斯特 李卡都 23 1/21:01.74PWITH B/SR/SB
by PURE PRIZE (USA) - POSERA (ARG)
8 旺得皇 NR H2894yo B AUS G SHSR, SB57 628 扎华礼 霍卡 311:01.92PWITH SR/SB
by ALL TOO HARD (AUS) - FASLINE (AUS)
1 梦神 1000V H533yo BR NZ G SH 511 陆庚德 菲特文 41 3/41:02.21PNIL
by TOWKAY (AUS) - CENTAINE GU LI (NZ)
4 天马太子 NR H2885yo B AUS G SH 69 534 菲德斯 霍卡 53/41:02.35PNIL
by BENETEAU (AUS) - SASSY PEG (AUS)
6 明慧 NR H2724yo CH FR M NH 60 576 沙里扎 克莱门 64 3/41:03.11PNIL
by NATHANIEL (IRE) - GRENADE (FR)
7 响天雷 NR H2744yo BR AUS G SH 58 637 包和义 尚恩 711:03.26PNIL
by STRYKER (AUS) - BARSHA (AUS)
3 军令如山 BP H2794yo B AUS G SHBP55 663 沙霖 郭力维 81/21:03.33PWITH BP
by COMMANDS (AUS) - NOBODY GETS (AUS)