Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 211/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 徒思彼 PRAC E5383yo B AUS G SH 50 608 沃斯特 李卡都 1 1:00.51
by EQUIANO (FR) - PINPANTE (AUS)
4 十全大补 BP H2424yo B NZ G SHBP55 574 菲德斯 霍卡 251:01.34PWITH BP
by POUR MOI (IRE) - FAIRY TIPSY (NZ)
3 日蚀破坏 BLINK E2654yo B NZ G SHB61 653 包和义 彼得斯 32 1/41:01.72PWITH B
by ALAMOSA (NZ) - SHEZABEEL (NZ)
7 魔神 PRAC H1213yo B AUS C SHTT56 687 罗达 布隆 42 1/21:02.15
by UNCLE MO (USA) - CLEMENTINE (AUS)
5 克拉之星 BP H973yo BR NZ G SHBP 615 阿沙哈 霍卡 53/41:02.26PWITH BP
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - ANNABEL ROSE (NZ)
6 喀山 STALL W1907yo BR NZ G SHB, TT39 566 罗民翰 邱炳安 6NK1:02.30PWITH B/TT; 2OF2
by KING OF ROSES (AUS) - LADY PENELOPE (NZ)
1 西洋狐狸 NR H2865yo B AUS G SH 63 631 扎华礼 霍卡 74 1/21:03.04PNIL
by SAVABEEL (AUS) - KINSELLA (AUS)
2 军令如山 NR H2794yo B AUS G SH 55 652 沙霖 郭力维 86 1/41:04.06PNIL
by COMMANDS (AUS) - NOBODY GETS (AUS)