Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 181/2018 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 小金库 PRAC J29810yo BLK NZ G SHB, TT44 594 赛富汀 奥哈拉 1 1:02.31
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)
5 幕后主脑 PRAC N3009yo B NZ G SHBP37 625 B伍活 许佐扬 21/21:02.40
by RUSTY SPUR (USA) - MRS BOND (NZ)
2 神行一哥 PRAC R5127yo B NZ G SHB, TT47 632 施志勇 奥哈拉 31/21:02.47
by O'REILLY (NZ) - SENTURA (NZ)
1 惊人天赋 PRAC W4226yo BR NZ G SHEM, BP50 611 尼扎尔 赛米 4NK1:02.52
by KEEPER (AUS) - MUMTAZ (NZ)
3 城堡皇后 PRAC W607yo CH NZ M SHB47 613 文罗 奥哈拉 5NK1:02.56
by THEWAYYOUARE (USA) - MA (NZ)
6 大吉大利 PRAC E4804yo B NZ G SHB 686 罗达 布隆 61 1/41:02.76
by TAVISTOCK (NZ) - HALF IRISH (NZ)
7 纵横胜利 PRAC H523yo B NZ G SH 657 纪斯 菲特文 74 1/41:03.46
by SWISS ACE (AUS) - ARTISTE FILLE (AUS)