Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 175/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 卫星帝国 BLINK E3654yo B NZ G SHB50 598 赛鲁 必拿 1 1:01.13PWITH B
by O'REILLY (NZ) - KIWI PARK (NZ)
7 狄龙 STALL E5333yo B AUS G SHTT44 567 菲德斯 霍卡 21/21:01.24PWITH TT
by CAPTAIN GERRARD (IRE) - NATURAL LIL (AUS)
1 山君 BLINK E5692yo B/BR AUS C SHB 621 莫丹尼 瑞尔士 33 1/41:01.76PWITH B
by MORE THAN READY (USA) - DREAM AND EXCEL (AUS)
5 高街 PACIF C2865yo B AUS G SHP, TT38 605 尼扎尔 赛米 42 1/21:02.19PWITH P/TT
by STREET CRY (IRE) - ARAPAHO MISS (AUS)
6 康纳上将 BLINK N2277yo B AUS G SHSB, B, TT, XNB40 596 黄敬权 陈加顺 53/41:02.33PWITH B/SB/TT/XNB
by CONATUS (AUS) - IT'S PLATONIC (NZ)
3 巨大火球 1000V N6316yo B/BR AUS G SHSB42 613 郭炜烘 伯里奇 63 1/41:02.87PWITH SB
by CASINO PRINCE (AUS) - MANDALINA (AUS)
4 安德雷 BLINK H1582yo B NZ G SHB 684 罗达 布隆 71/21:02.97PWITH B
by OCEAN PARK (NZ) - PERSIAN DYNASTY (NZ)
2 普拉特街 BLINK W2035yo B NZ G SHB, TT56 682 包和义 必拿 8NS1:02.98PWITH B/TT
by BEL ESPRIT (AUS) - BLUE QUAIL (AUS)