Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 125/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 温布顿 1000B R1216yo BR AUS H SHWK, TT, XNB103 642 莫丹尼 彼得斯 1 1:00.23PWITH XNB/TT/WK
by SNITZEL (AUS) - DITAS (NZ)
8 神通魔法 STALL E4873yo B NZ G SHEM, B, TT48 578 祖利曼 邱炳安 211:00.38PWITH B/EM/TT
by BATTLE PAINT (USA) - CHATO MARGAUX (NZ)
4 星际帝皇 NR H754yo CH NZ G SHTT61 664 S约翰 L黎根 34 3/41:01.17PWITH TT
by RED GIANT (USA) - LOTTA LUV (NZ)
5 布莱德曼 NR H963yo B NZ G SHXNB55 635 扎华礼 霍卡 41 1/21:01.43PWITH XNB
by DARCI BRAHMA (NZ) - BOSPHORUS (AUS)
3 神圣帝国 NR H1025yo BR NZ G SH 66 543 菲德斯 霍卡 51 1/41:01.63PNIL
by MORE THAN READY (USA) - DANALAGA (AUS)
1 大师 BLINK H392yo BR NZ C SHB 611 普拉瑟 凯得 6101/21:03.34PWITH B
by HE'S REMARKABLE (NZ) - BELLA CAROLINA (NZ)
7 卓美亚 NR, PACIF H1693yo CH USA F NHEM, P55 707 RUBEN A/L DEVADASS 彼得斯 76 1/41:04.38PWITH P/EM
by SCAT DADDY (USA) - WANGARI (USA)
水将军 STALL J6217yo GR AUS G SH 57 6 塞赫尔 陈加顺
by ZIZOU (AUS) - SOLYSOMBRA (AUS)