Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC : 021/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 敢敢来 ORT E5602yo B AUS G SH 49603 沃斯特 李卡都 1 1:02.93PNIL
by GOLDEN ARCHER (AUS) - TINY TEMPTRESS (AUS)
1 包青天 ORT E4913yo B NZ G SH 57691 杜奕 瑞尔士 21/21:03.03PNIL
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
4 林家梦 BLINK, ORT H452yo B AUS G SHB 605 赛富汀 马定贤 33/41:03.17PWITH B
by DUPORTH (AUS) - SAUNTER (AUS)
5 林家演化 ORT H562yo B AUS G SH 49606 陈志城 马定贤 4123/41:05.27PNIL
by EQUIANO (FR) - LA RUMBA (NZ)
6 前进速 ORT E5252yo CH AUS C SH 49754 MOHD FIRDAUS BIN SANUSI 陈瀠旺 53/41:05.40PNIL
by ALBRECHT (AUS) - PRINCESS SHARON (AUS)
3 大时代 ORT E5642yo CH AUS G SHSB 49582 再基 莫振麟 611:05.55PWITH SB
by ALBRECHT (AUS) - MONICA'S GLORY (AUS)