Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 117/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 闪电将军 BLINK C4833yo BR AUS C SHB69 574 祖格拉 凯得 1 1:00.26PWITH B
by DICK TURPIN (IRE) - CALIFORNIUM (AUS)
2 胖小子 BLINK C2124yo B NZ G SHB78 662 罗达 布隆 251:01.07PWITH B
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)
6 赤胆忠心 STALL J7287yo B AUS G SH 63 636 文罗 克莱门 37 1/21:02.28PNIL
by HIDDEN DRAGON (AUS) - SQUEEL (NZ)
3 敬叩金安 NR H1354yo BL/BR AUS G SH 70 593 陈志城 马定贤 411:02.43PNIL
by CHAMPIONS GALLERY (GB) - SHE'S NEAT (NZ)
8 勇猛小子 STALL W4164yo BR AUS G SHSB, EM48 658 普拉瑟 许怡 511:02.58PWITH EM/SB
by PLUCK (USA) - LALANI (AUS)
7 英勇保镖 1000V W935yo B AUS G SHEM, TT45 637 薄奇能 奥哈拉 61 3/41:02.89PWITH EM/TT
by BIG BROWN (USA) - FUNICULAR (AUS)
1 龙骑士 NR H1676yo B ARG H SH 105 591 赛富汀 彼得斯 711:03.05PNIL
by OFFLEE WILD (USA) - EXPRESS TIME (ARG)
5 一夫当关 NR H1663yo B FR C NHXNB55 675 纪斯 彼得斯 81/21:03.13PWITH XNB
by DECLARATION OF WAR (USA) - ON POINT (USA)