Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 116/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 关云 1000B, BLINK E1213yo B NZ C SHB, TT67 654 徐汉堡 杨克荣 1 1:00.79PWITH B/TT
by NIAGARA (AUS) - MISS JEAN BRODIE (NZ)
2 创利多 BLINK C1775yo B AUS G SHSB, B, TT92 692 杜奕 M尤索 23/41:00.92PWITH B/SB/TT
by MAGNUS (AUS) - SUBPRIME (AUS)
1 福定来 NR H1476yo B NZ G SH 108 641 纪斯 D罗瑾 32 1/41:01.30PNIL
by TAVISTOCK (NZ) - VOLKSTER (NZ)
5 南方人 STALL C2964yo CH AUS G SHEM, P, TT59 625 施志勇 奥哈拉 42 1/21:01.70PWITH P/EM/TT
by ANACHEEVA (AUS) - A LITTLE KNOWLEDGE (AUS)
6 塔罗山 PACIF H473yo B NZ G SHP56 676 穆哈诺 赛米 51 1/41:01.92PWITH P
by ALL AMERICAN (AUS) - CELADON (NZ)
3 宝山鹰 BLEED E1455yo CH AUS G SHTT78 563 菲德斯 霍卡 611:02.09PWITH TT
by MAGIC ALBERT (AUS) - NEPHTYS (AUS)
7 胜利 NR H513yo BR AUS F SHTT55 617 普拉瑟 凯得 761:03.07PWITH TT
by CONGRATS (USA) - POLAR QUEEN (AUS)
8 金錢皇 1000V N2057yo CH USA G NH 42 638 尤俊豪 杨克荣 8251/41:07.23PNIL
by FLOWER ALLEY (USA) - SISTER MARILYN (USA)