Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 112/2018 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 兴先生 PRAC E1243yo B NZ G SHB63 684 杜奕 彼得斯 1 1:02.64
by SHOWCASING (GB) - ZAFONIQUE (NZ)
1 林家魔术 PRAC E1234yo B AUS G SH 68 631 薄奇能 瑞尔士 2HD1:02.67
by MANHATTAN RAIN (AUS) - PRIMA NOVA (AUS)
2 克林 PRAC E1873yo B NZ G SHVIS, SB, TT69 652 纪斯 菲特文 311:02.83
by POWER (GB) - VICTORIA BELLE (NZ)
6 日蚀破坏 PRAC E2653yo B NZ G SHXNB60 626 文罗 彼得斯 41/21:02.90
by ALAMOSA (NZ) - SHEZABEEL (NZ)
7 立泽 PRAC R4676yo B NZ G SH 60 577 阿密鲁 瑞尔士 5NK1:02.94
by ALAMOSA (NZ) - GRAPHITE (NZ)
5 沙漠快车 PRAC E4194yo BR NZ G SHTT61 545 黄俊杰 霍卡 6SHD1:02.95
by ALAMOSA (NZ) - DANEWHISPER (AUS)
8 九皇兆 PRAC C2244yo B NZ G SHP58 698 穆哈诺 赛米 71/21:03.04
by DARCI BRAHMA (NZ) - SANS SOUCI (NZ)
3 太美妙 PRAC W3866yo B AUS G SHSB85 673 沙霖 郭力维 851:03.87
by HIDDEN DRAGON (AUS) - COVET GOLD (AUS)