Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 071/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 快意恩仇 PRAC C3704yo B NZ G SHTT112 667 罗达 克莱门 1 1:00.08
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - REPLICATE (NZ)
8 巴纳托 PRAC N6626yo B AUS G SHTT60 598 祖格拉 李卡都 21/21:00.16
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - GLIMMERS (AUS)
5 帝贵淋 PRAC C2775yo B AUS G SHSB, B, TT95 675 包和义 尚恩 33 1/21:00.75
by MAGIC ALBERT (AUS) - EYE FOR FUN (AUS)
3 豐功懋烈 PRAC C5264yo B NZ G SH 90 683 杜奕 克莱门 411:00.90
by PINS (AUS) - GOLDEN GAMBLE (NZ)
4 帝王力宏 PRAC W3796yo B GB G NHSB, XNB84 604 沃斯特 李卡都 51/21:00.96
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
1 真人 PRAC W5725yo B NZ H SH 110 621 薄奇能 克莱门 6NS1:00.97
by DARCI BRAHMA (NZ) - BOUND TO IMPRESS (NZ)
2 奔向终点 PRAC N5567yo B NZ G SH 97 632 哥拉利 尚恩 71/21:01.06
by ALIGN (AUS) - DANCERTINA (AUS)
皇家统领 PRAC R2046yo B/BR USA G NH 86 6 克希纳 李卡都
by ROMAN RULER (USA) - WEEKEND STAR (USA)