Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 071/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 卫星师父 PRAC E864yo B GB G NH 47 616 薄奇能 奥哈拉 1 1:01.07
by DELEGATOR (GB) - DIAMOND SURPRISE (GB)
1 蓝田玉 BP E4954yo B IRE G NHBP66 651 顾 伟 乐 彼得斯 21 1/21:01.33PWITH BP
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
3 诺雅之音 BLINK E4363yo B IRE G NHB 673 纪斯 彼得斯 3HD1:01.36PWITH B
by VOCALISED (USA) - TENSE (IRE)
8 派克 PRAC R5746yo BR AUS G SHB48 598 赛鲁 必拿 43 1/41:01.89
by HARD SPUN (USA) - SOPHIE PRINCESS (NZ)
7 巨大火球 PRAC N6316yo B/BR AUS G SHSB, BP43 607 郭炜烘 伯里奇 511:02.07
by CASINO PRINCE (AUS) - MANDALINA (AUS)
5 吉利乐胜 PRAC C3504yo BR NZ M SHP, XNB52 665 拉沙利 柯清狄 631:02.57
by ALAMOSA (NZ) - TAD INFINITUM (NZ)
4 乡村贵客 PRAC C2665yo BR AUS G SH 54 654 贝善利 马定贤 71 1/21:02.81
by OUTBACK PRINCE (AUS) - DUCK 'N' PINOT (AUS)
2 虎贲 BLINK E3513yo CH USA G NHB, TT, XNB 602 沃斯特 李卡都 88 1/21:04.23PWITH B/XNB/TT
by KITTEN'S JOY (USA) - ANECDOTE (USA)