Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/02/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 044/2018 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 看到了 PRAC E1773yo B/BR NZ G SHSB, CHK72 593 祖格拉 李卡都 1 1:00.79
by O'REILLY (NZ) - FABULIST (NZ)
7 奥运之歌 PRAC R4967yo CH NZ G SHSB, EM99 677 罗达 彼得斯 25 1/41:01.65
by STARCRAFT (NZ) - FIRE SONG (NZ)
2 帝王梦 PRAC R6376yo B NZ G SHSB85 592 沃斯特 李卡都 331:02.12
by ELUSIVE CITY (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
1 普拉特街 PRAC W2035yo B NZ G SHTT55 651 包和义 必拿 43 1/21:02.70
by BEL ESPRIT (AUS) - BLUE QUAIL (AUS)
4 名男 PRAC R1238yo B AUS G SHWK, TT59 584 赛鲁 必拿 53/41:02.82
by NADEEM (AUS) - UNROCEL TAP (AUS)
8 圣杯 PRAC C1975yo CH NZ G SHWK, TT53 678 纪斯 必拿 61 1/41:03.02
by THORN PARK (AUS) - CLARENS (NZ)
5 随它吧 PRAC C4745yo B IRE G NH 56 605 陈志城 马定贤 74 1/41:03.71
by MULTIPLEX (GB) - SKERRIES (IRE)
6 运利多 PRAC E4663yo B IRE G NHSB, B56 656 哥拉利 菲特文 86 3/41:04.83
by EPAULETTE (AUS) - CHANTILLY BEAUTY (FR)