Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/02/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 043/2018 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 毋庸置疑 PRAC E2293yo B AUS F SHEM 571 菲德斯 霍卡 1 1:02.78
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - BAN THE RECORDER (AUS)
4 比如说 PRAC N4698yo B NZ G SH 32 604 赛富汀 奥哈拉 23/41:02.91
by ALIGN (AUS) - VOLCANELLO (AUS)
2 北方骑士 PRAC C596yo B NZ G SHEM65 582 罗民翰 霍卡 3161/41:05.61
by SIR PERCY (GB) - PESKY (NZ)
5 大地主 PRAC R4488yo B IRE G NH 68 605 文罗 瑞尔士 41 3/41:05.89
by MR GREELEY (USA) - KUSHNARENKOVO (GB)
6 勇骑士 PRAC R4836yo B NZ G SHTT63 546 黄俊杰 霍卡 511:06.04
by TAVISTOCK (NZ) - SHOCK (NZ)
3 奥丽娜 PRAC E584yo B/BR NZ M SHTT43 673 杜奕 霍卡 63 1/41:06.60
by ALAMOSA (NZ) - ZORINA (USA)
拉菲洛 PRAC W315yo B AUS G SH 88 7 祖格拉 李卡都
by ORATORIO (AUS) - BORN BOLD (AUS)