Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/02/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 031/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 老爷车 PRAC E2074yo B AUS G SHP67 657 罗达 彼得斯 1 1:01.03
by BEL ESPRIT (AUS) - FINAL ACT (USA)
1 林家皇朝 PRAC W5714yo B/BR AUS G SHP74 651 薄奇能 伯里奇 221:01.37
by ROTHESAY (AUS) - FALCREST (NZ)
3 吉星 PRAC W15yo B NZ G SH 80 623 哥拉利 尚恩 33/41:01.48
by PINS (AUS) - CHICO (NZ)
5 朱庇特金 PRAC W4694yo BR AUS G SH 95 655 顾 伟 乐 高冈 41 3/41:01.77
by CONGRATS (USA) - CONTENTED (AUS)
6 帝王力宏 PRAC W3796yo B GB G NHSB, XNB84 626 沃斯特 李卡都 561:02.77
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
4 防弹夹克 PRAC R1007yo B AUS G SH 79 664 包和义 尚恩 61 3/41:03.07
by DANE SHADOW (AUS) - KISMA (AUS)
2 韦伯特 PRAC C3514yo B NZ G SH 74 612 陈志城 马定贤 73 1/41:03.62
by SHOWCASING (GB) - ASAWEB (AUS)