Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC : 028/2018 - 10:35 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 迪先生 PRAC N127yo B AUS G SHB, TT43 606 赛富汀 奥哈拉 1 1:03.40
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ALALUNGA (USA)
4 林家节奏 PRAC E2643yo BR NZ G SHBP 634 薄奇能 霍卡 21/21:03.47
by ROCK 'N' POP (AUS) - PAIXANITO (NZ)
7 旗开得胜 PRAC C3124yo B NZ M SH 42 617 阿沙哈 霍卡 331:03.98
by ALAMOSA (NZ) - FALANIELLA (NZ)
2 神行太保 PRAC E3093yo B NZ F SH 642 罗达 布隆 411:04.14
by SO YOU THINK (NZ) - PALOS DE LAGO (NZ)
3 淑女律师 PRAC E2033yo B IRE F NHP 593 祖格拉 赛米 5NK1:04.18
by ROCK OF GIBRALTAR (IRE) - LADY MANDY (GB)
1 反弹力 PRAC E2763yo B NZ G SH 631 顾 伟 乐 高冈 63 1/41:04.71
by POUR MOI (IRE) - DECEIT (NZ)
汤姆先生 PRAC C1314yo B AUS G SH 5 B伍活 许佐扬
by DYLAN THOMAS (IRE) - JOIE DE LAGO (AUS)