Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 019/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 GOOD CATCH PRAC C4623yo B/RO NZ G SHEM 626 沃斯特 李卡都 1 1:01.92
by FALKIRK (NZ) - CATCH THE DAY (NZ)
5 缔结良缘 PRAC C4134yo B NZ G SH 60 655 薄奇能 瑞尔士 2SHD1:01.94
by NO EXCUSE NEEDED (GB) - SUZY HARRIS (NZ)
2 迪先生 PRAC N127yo B AUS G SHB, TT43 602 赛富汀 奥哈拉 311:02.09
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ALALUNGA (USA)
7 卫星战将 PRAC E3673yo CH NZ G SH 657 徐汉堡 奥哈拉 4HD1:02.13
by PINS (AUS) - DE LAGO LADY (NZ)
1 一路赢 PRAC E1343yo B NZ G SHB52 581 祖格拉 邱炳安 51/21:02.19
by ALAMOSA (NZ) - ANNE CARINA (NZ)
3 电闪雷鸣 PRAC C4224yo GR GB G NH 54 693 杜奕 彼得斯 6131/21:04.41
by HELLVELYN (GB) - JUSTBETWEENFRIENDS (USA)
4 绿色飞弹 PRAC E1803yo BR AUS G SHB 614 陈志城 马定贤 761:05.39
by SMART MISSILE (AUS) - SUN MAID (AUS)