Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 11: BT: SNTC : 293/2017 - 11:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 永旺年年 PRAC C4963yo B AUS C SH 667 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 1 1:02.75
by BARBADOS (AUS) - NEXT TOP MODEL (AUS)
9 甜蜜舞曲 PRAC J3798yo B AUS G SH 48 629 阿斯兰 陈瀠旺 2SHD1:02.77
by DANEHILL EXPRESS (AUS) - GERTRUDE MCFUZZ (NZ)
10 风神 PRAC W4794yo BR NZ G SH 36 5510 黄俊杰 柯清狄 31 1/21:03.02
by ALAMOSA (NZ) - BLONDINI (NZ)
6 安逸 PRAC E4053yo CH NZ G SH 576 菲德斯 霍卡 421:03.35
by STRATUM (AUS) - LAGONISSI (AUS)
5 战计 PRAC E224yo BR NZ G SHB47 655 纪斯 必拿 52 1/41:03.72
by BATTLE PAINT (USA) - STRETTO (NZ)
3 强壮飞驹 PRAC C555yo CH NZ G SH 45 603 包和义 L黎根 611:03.89
by COATS CHOICE (AUS) - SWEET SPOT (AUS)
4 马蹄金 PRAC E2313yo B AUS G SH 614 古马诺 布隆 71 1/41:04.11
by HUSSONET (USA) - EXALTED DREAM (AUS)
1 一定够 PRAC R6285yo CH AUS G SH 39 581 高德发 陈厚勤 8HD1:04.14
by MAGIC ALBERT (AUS) - ROYAL OAK (NZ)
8 军事强大 PRAC C2843yo B USA G NH 51 608 B伍活 陈瀠旺 911:04.32
by GEMOLOGIST (USA) - LEMON POP LASSIE (USA)
2 柯林 PRAC E4134yo B NZ G SHSB 642 莫丹尼 彼得斯 102 1/21:04.72
by FALKIRK (NZ) - SANDRA (NZ)