Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC: 86/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 林家高昇 ORT E4183yo B NZ G SH 53.5582 菲德斯 霍卡 1 1:02.43PNIL
by ZACINTO (GB) - SOUND DECISION (NZ)
1 东山再起 ORT E3664yo CH NZ G SH 57.5581 黄俊杰 柯清狄 21 1/41:02.65PNIL
by FULLY FLEDGED (NZ) - OUR FINAL CALL (NZ)
5 统治者 ORT E363yo B AUS G SH 53.5664 纪斯 克莱门 33/41:02.77PNIL
by I AM INVINCIBLE (AUS) - AALEYAH (AUS)
4 大城府 ORT E3633yo GR AUS C SH 53.5643 莫丹尼 菲特文 41/21:02.84PNIL
by DALAKHANI (IRE) - AUSBRED SILK (AUS)
7 火花点 ORT E3763yo B AUS G SH 53.5656 普拉瑟 马定贤 55 1/21:03.74PNIL
by MYBOYCHARLIE (IRE) - DIVINE FAITH (AUS)
2 感觉不错 ORT E3164yo B AUS G SH 57.5657 贝善利 马定贤 62 3/41:04.20PNIL
by COURT COMMAND (AUS) - AUGUSTINA (NZ)
3 来者 BP, ORT E2904yo B AUS G SHBP 615 阿沙哈 许佐扬 721:04.53PWITH BP
by BUSHRANGER (IRE) - JUMBURRAN STAR (AUS)