Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 248/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 帝国勋章 PRAC C1165yo B AUS G SHTT80 682 杜奕 彼得斯 1 1:01.12
by FASTNET ROCK (AUS) - DEFIANT DAME (AUS)
7 玉面书生 PRAC E3503yo CH IRE G NH 60 657 薄奇能 彼得斯 21/21:01.18
by MAYSON (GB) - COACHHOUSE LADY (USA)
6 爱宝 PRAC E2273yo B/BR NZ G SHSR, P56 646 查维斯 赛米 33/41:01.31
by BURGUNDY (NZ) - KANPUR (NZ)
5 大地主 PRAC R4487yo B IRE G NH 68 595 戴得利 瑞尔士 42 1/21:01.72
by MR GREELEY (USA) - KUSHNARENKOVO (GB)
4 福尔柯 PRAC R5526yo BR NZ M SH 51 594 祖格拉 奥哈拉 51/21:01.79
by FALKIRK (NZ) - ENCHANTED (NZ)
1 毫无疑问 PRAC N4157yo B AUS G SH 89 641 纪斯 瑞尔士 63/41:01.91
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - EXTREMELY (AUS)
3 好来厉帅 PRAC E2303yo B NZ G SHTT56 663 包和义 尚恩 71 3/41:02.18
by O'REILLY (NZ) - WINSOME KASH (NZ)
有派头 PRAC W2295yo B AUS G SH 55 8 MUHAMMAD SYAFIQ ISKANDAR BIN ROSMAN 菲特文
by SPINNING WORLD (USA) - COUNTER GIRL (AUS)