Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 237/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 越南将军 PACIF E1134yo B AUS G SHSR, P56 676 穆哈诺 赛米 1 1:00.58PWITH P/SR
by NORTHERN METEOR (AUS) - SPURCIFIC (AUS)
2 环游世界 BP E1844yo B NZ G SHSB, BP 632 普拉瑟 许怡 21/21:00.66PWITH BP/SB
by PER INCANTO (USA) - ZALASS (NZ)
7 扎伊姆 NR E3694yo CH NZ G SH 55 587 祖格拉 李卡都 3NK1:00.70PNIL
by SAKHEE'S SECRET (GB) - RED HORIZON (NZ)
4 国王路易 NR E3323yo BR AUS C SH 52 604 沃斯特 李卡都 43/41:00.84PNIL
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - RUN FOR ROSES (AUS)
1 聚变威力 BP E2713yo B NZ G SHSR, BP 631 文罗 赛米 51 1/41:01.07PWITH BP/SR
by POSTPONED (USA) - ESPRIT DE ROSES (AUS)
3 铜雀 1000V C4883yo B AUS G SHEM, B, TT41 583 陈志城 M尤索 63 1/21:01.65PWITH B/EM/TT
by MYBOYCHARLIE (IRE) - LA VEDETTE (AUS)
5 彩神 STALL W3245yo B NZ G SHB, TT36 605 赛富汀 邱炳安 72 1/41:02.02PWITH B/TT
by GORKY PARK (NZ) - STRAVINAKI (NZ)
海赛慕 BP C2234yo B NZ G SH 48 8 查维斯 霍卡
by SAPERAVI (NZ) - A LA VOTRE (NZ)