Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 232/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 南方荣耀 BP C3224yo CH AUS G SHBP52 592 祖格拉 必拿 1 1:00.48PWITH BP
by STRYKER (AUS) - DESERT MOVE (IRE)
3 日行一善 BLEED, STALL R466yo B NZ G SHEM, B, TT51 583 高德发 陈厚勤 21/21:00.56FWITH B/EM/TT;DIFF TO BE LOADED
by SWISS ACE (AUS) - OUR CHICAINE (NZ)
6 燕跃鹄踊 BP C4633yo BR NZ F SHBP, TT52 586 罗民翰 霍卡 31 1/41:00.77PWITH BP/TT
by BURGUNDY (NZ) - ECLECTIC HEIGHTS (NZ)
1 岳神仙 NR E3394yo B AUS G SHSR61 681 包和义 尚恩 41 1/21:01.03PWITH SR
by CANFORD CLIFFS (IRE) - CREVASSE (AUS)
5 水经典 1000B W3226yo BR NZ G SH 42 675 徐汉堡 L黎根 51 1/21:01.27PNIL
by SWISS ACE (AUS) - LILY (NZ)
4 一路赢 BLINK E1343yo B NZ G SHB48 664 普拉瑟 邱炳安 6HD1:01.30PWITH B
by ALAMOSA (NZ) - ANNE CARINA (NZ)
7 金牌特工 NR E3354yo B NZ G SH 63 597 菲德斯 霍卡 721:01.63PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - SOCIETY LADY (NZ)
8 林家问候 BP E554yo CH NZ G SHEM, BP61 648 薄奇能 霍卡 86 1/41:02.66PWITH BP/EM
by RED GIANT (USA) - CELTIC CLASS (AUS)