Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: ORT: SNTC: 64/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 轻车熟路 ORT E2603yo CH NZ G SH 57664 纪斯 瑞尔士 1 1:00.92PNIL
by SUPER EASY (NZ) - NOVA (NZ)
1 挖矿达人 ORT C4993yo B AUS G SH 57631 查维斯 陈瀠旺 241:01.58PNIL
by MINT LANE (USA) - GAZE AT GOLD (AUS)
3 小当家 ORT E2233yo B NZ G SH 57583 阿密鲁 瑞尔士 37 3/41:02.84PNIL
by BURGUNDY (NZ) - CAVENDISH BELLE (NZ)
6 岳楚然 ORT E2323yo B NZ G SH 57602 陈志城 马定贤 421:03.16PNIL
by SAKHEE'S SECRET (GB) - ZIPA (NZ)
5 话事人 ORT E2693yo BR NZ G SH 585 达瓦拉 L黎根 56 3/41:04.28PNIL
by PER INCANTO (USA) - MAGGS (NZ)
4 金刚战士 ORT E73yo B NZ G SH 57666 穆哈诺 赛米 6161/21:07.01FFAILED TO MEET QUALIFYING TIME
by POWER (GB) - PUTRI SINGA (NZ)