Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 198/2017 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 战胜 PRAC N617yo BR NZ G SHTT114 668 纪斯 必拿 1 1:01.99
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
6 九阳星 PRAC J3059yo B NZ G SHSR, TT64 696 杜奕 必拿 211:02.15
by ELUSIVE CITY (USA) - OUR GIRL NELSON (AUS)
2 特肯汉 PRAC N6377yo B AUS G SH 89 572 阿密鲁 瑞尔士 3NK1:02.19
by ARTIE SCHILLER (USA) - LADY MIGALOO (AUS)
4 新西兰 PRAC R6306yo B AUS G SH 86 584 戴得利 瑞尔士 4NK1:02.24
by MUGHARREB (USA) - LADY MIGALOO (AUS)
7 镀金情结 PRAC R4116yo B NZ G SH 94 707 罗达 布隆 51/21:02.31
by GOLD CENTRE (AUS) - SAN YSABEEL (NZ)
5 钦差大臣 PRAC C895yo B NZ G SHSB, EM61 585 迪雷多 彼得斯 611:02.50
by DARCI BRAHMA (NZ) - PARTY ROYAL (NZ)
1 莱利舞者 NR E2685yo B NZ G SH 64 651 包和义 尚恩 7SHD1:02.51PNIL
by O'REILLY (NZ) - TIPTOES (NZ)
勇往向前 PRAC C3275yo B AUS G SH 61 3 冼文诺 郭力卫
by WAR CHANT (USA) - ADMIRING (AUS)